Teksti suurus:
A A A

Patrullvõistluse „Sügistorm 2020“ juhend

03.08.2020
Eesmärk:
Selgitada välja parim võistkond patrull- ning lahingülesannete täitmisel.
Korraldajad ja läbiviijad:Patrullvõistluse korraldaja ja läbiviija on Kaitseliidu Lääne maleva Lihula üksikkompanii koostöös teiste maleva allüksustega.
Osalejad:
„Sügistorm 2020“ patrullvõistlusest võtavad osa Lääne maleva ning kutsutud üksuste neljaliikmelised võistkonnad. Võistkonnal peab olema võistkonna esindaja, kes korraldab võistkonna transpordivahendi stardist finišisse ning on valmis toetama patrulli vastavalt ülesandele.
Aeg ja koht:
„Sügistorm 2020“ toimub ajavahemikus 29-30 august 2020 alguspunktiga Tuudi küla, Ohemäe karjäär Lääneranna vallas Pärnumaal.
Võistlustrassi stardi asukoht 34V FL 597 033. Täpne stardi aeg edastatakse patrulli ülematele peale stardijärjekorra loosimist. Esimese patrulli ülesande aeg on orienteeruvalt 290700AUG20. Viimane patrull ülesandelt tagasi 301800SEP18. Võistluse finiš asub Lihula linnusemäel 34V FL 646 094.
Registreerimine ja täpsustav info
Patrullvõistlusel saab osaleda kuni 15 võistkonda.

Registreerimise lõpptähtaeg on 170800AUG20.
Registreerimise järgselt loositakse välja võistkondade stardijärjekord ning edastatakse patrulliülematele koos stardiaegadega MHK 181200AUG20.

Võistluse mandaat asub Ohemäe karjääris (34V FL 597 033), Lääneranna vallas, Pärnumaal.
Võistkondadel olla võistluse mandaadis 3 tundi enne võistkonna stardiaega stardieelseteks tegevusteks (käsk, lisavarustus).

Mandaadis tuleb võistkondadel esitada võistkonna registreerimisleht (edastatakse koos stardiaegadega).

Varustus:
Varustuse komplektsust kontrollitakse rajal jooksvalt, iga puuduolev kohustuslik varustuselement lisab võistkonnale täiendavalt kuni 24 karistuspunkti.

Kohustuslik individuaalne varustus (võistlustrassil kaasas):
·         Eesti kaitseväe välivorm;
·         Poolsaapad või kummikud;
·         5,56x45 või 7,62x51 mm laskemoonaga KV/KL tabelvarustuses oleva automaatrelv (AK4, G3, Galil);
·         Kuus salve automaadile;
·         Kuus salve paukpadruneid automaadile (AK4/ G3 120 padrunit, Galil AR/SAR 210 padrunit);
·         9mm püstol, USP või PM;
·         Paukpadrunite laskmise otsik kinnitatuna relvale,
·         Leegisummuti, kui see on eemaldatud paukpadruni laskmise otsiku kinnitamiseks;
·         Kiiver koos kiivrikattega;
·         Telkmantel või vihmaülikonna jakk;
·         Kirjutusvahend;
·         Märkmik;
·         Kõrvatropid;
·         Kaitseprillid;
·         Vile;
·         Veepudel/joogimahuti (vesi kuni 8h);
·         Taskulamp või pealamp ja varupatareid;
·         Rakmed või lahingvest;
·         Nuga või tääk;
·         Tuletegemise vahendid;
·         Kindad;
·         Individuaalne esmaabikomplekt (komplektne MK 1);
·         Kompass;
·         Toit patrulli läbimiseks;
·         Võistkonna number (väljastatakse mandaadis).

·         Lõhkaja taskukaart (PiP 2019)

Võistkonna kohustuslik varustus (võistlustrassil kaasas):
·         Maskeerimisvahendid;
·         Öövaatlusseade;
·         Julgestusköis 15m;
·         Vaatlusvahend/id

Patrulli ülemal mobiiltelefon laetud akuga. Ülema  telefon peab olema lülitatud sisse kogu patrulli vältel.

-       Võistkonna number väljastatakse võistkonnale mandaadis. Numbrit tuleb kanda kogu patrulli vältel nähtavalt, kinnitatuna vasaku käe õlavarrele.

-       Relv peab olema kogu patrulli vältel kasutusvalmis. Relva on keelatud võtte osadeks, kanda seda kotis või seotuna varustuse külge.

-       Keelatud on kaasa võtta lahinglaskemoona.

-       Enne patrulli algust olla valmis kaasa võtma täiendavaid vahendeid ja varustust patrulli läbi viimiseks.

Võistlustingimused
Üldtingimused
Patrulli kestvus ajaliselt on kuni 36 tundi;
Patrullil tuleb liikuda maastikul jalgsi, välja arvatud juhul kui ülesanne ei näe ette teisiti;
Patrullil tuleb täita ülesanded ja juhised, mis antakse käsus ning mis antakse või edastatakse rajal viibimise jooksul;
Patrull peab läbima kõik kontrollpunktid;
Patrull peab kogu marsruudi jooksul hakkama saama stardist kaasa võetud vahenditega, vahendeid ja varustust on keelatud patrulli jooksul maha jätta või kõrvalist abi kasutades juurde hankida;
Patrull ei tohi kogu marsruudi kestvuse ajal kasutada kõrvalist abi v.a meditsiiniline toetus;
Patrull, olles ülesandel, peab liikuma ning käituma oma marsruudil arvestusega, et viibitakse vastaseohtlikul alal;
Patrulli diskvalifitseeritakse, kui kohtunike poolt avastatakse järgnevate sätete rikkumist:

o   kõrvalise abi kasutamise korral (v.a erakorralise abi osutamine);

o   kontrollpunkti, teistele patrullidele mõeldud info või raja tähistuse teadliku rikkumise korral;

o   punkti- või rajakohtunike korralduste mittetäitmise korral;

o   kontrollpunkti vahele jätmise korral.

Otsuse võistkonna diskvalifitseerimise või jätkamise kohta teeb võistluse peakohtunik.

Kontrollpunktid ja punktiarvestus:
Kontrollpunktides tuleb patrullil täita luure-, lahing- või toetuspatrullile iseloomulikke ülesandeid mis antakse patrullile patrullikäsus või eelnevas kontrollpunktis. Igas kontrollpunktis saab patrull oma ettevalmistusajal punktikohtunikult täpsustavad juhised ning hindamiskriteeriumid.

Kontrollpunktid on vastavalt võistluse legendile ja ajagraafikule määratud maastikupunktid, kus patrullid näitavad oma sõdurioskuste taset, meeskonnatöö oskust ja leidlikkust täitmaks patrullile antud ülesandeid.

Kontrollpunktide nimetused – kontrollpunktid ja postkastid on nummerdatud.
Kontrollpunktidesse jõudmisel peab iga patrull kinni pidama ajagraafikust. Saabudes kontrollpunkti registreerib patrull enda saabumise kellaaja ooteala kohtuniku juures. Kontrollpunkti kohtunik ja ooteala kohtunik kannavad KV välivormi, ooteala on tähistatud orienteerumisprisma (puna/valge tähis) ning punkti numbriga.

Ootealal teeb patrull vajalikud ettevalmistused ülesande täitmiseks ja ootab kohtuniku käsklust ülesannet alustada.
Ajagraafiku järgi annab kohtunik käskluse START, mille järel asub patrull ülesannet sooritama. Aega on tal selleks 10 minutit (kui ei ole määratud teisiti). Kui ülesande ajaga ülesannet ei täideta, siis tegevus katkestatakse ja patrull saab ülesandelt maksimum karistuspunktid. Kohtuniku käsklus STOPP lõpetab kogu tegevuse nii patrulli, vastutegevuse kui ka toetava tegevuse jaoks.
Peale ülesande lõpetamist või katkestamist saab patrull kohtunikult uue ülesande liigub edasi järgmist patrullülesannet täitma (järgmisesse kontrollpunkti).

 Punktiarvestus
Võistluse tulemuste hindamine põhineb karistuspunktide süsteemil, mis tähendab, et patrullvõistluse võitjaks on patrullmeeskond, kes on kogunud väikseima arvu karistuspunkte. Kogu võisluse raames hinnatakse igas kontrollpunktis saabumise täpsust, ülesande sooritusele kulunud aega ja soorituse õigsust ja/või täpsust.

Karistuspunktide arvestus toimub põhimõttel:
Iga puuduv ese varustusest annab kuni 24 karistuspunkti
Iga katkestaja annab võistkonnale 144 karistuspunkti
Igas kontrollpunktis on võimalik eksimuste eest saada maksimaalselt kuni 50 karistuspunkti (kui punkti juhend ei näe ette teisiti nt. luureobjekt).
Ülesannetel, mida sooritatakse kiiruse peale, kasutatakse punktiarvestuses järgmist valemit: (võistkonna aeg – parim aeg) x N / halvim aeg – parim aeg, N – maksimaalne võimalik karistuspunktide arv ülesandel. Paralleelselt kasutatakse ka kohapunktide süsteemi.
Kontrollpunkti on lubatud siseneda mitte varem kui viis minutit enne kästud kellaaega. Varem saabunud patrullile lisatakse täiendavaid karistuspunkte: 2 punkti minut.
Kontrollpunkti sisenemine oma määratud ajast kuni viis minutit hiljem täiendavat karistust kaasa ei too. Alates viienda minuti täitumisest lisatakse patrullile täiendavaid karistuspunkte: 2 punkti minut.
Patrulli hilinemisel kontrollpunkti rohkem kui kümme minutit kästud kellaajast hiljem enam patrulli ülesannet sooritama ei lubata ning patrull saab kontrollpunktist maksimaalsed karistuspunktid. Patrulli hilisemal jõudmisel kontrollpunkti fikseerib punktikohtunik patrulli saabumise ning määrab patrullile uue ajagraafiku, misjärel jätkab patrull uuel kästud ajal ülesande täitmist kontrollpunktis kuhu hilineti. Sama patrulli teistkordsel hilinemisel (rohkem kui 10 min) kontrollpunkti loetakse patrull katkestanuks ning see transporditakse alalt ära.

Vastutegevus
Rajal on vastutegevus, välja arvatud kontrollpunktid ja maa-ala 250 meetri raadiuses ümber nende.
Vastutegevus kontrollib maastikul kindlaid punkte ja marsruute ning teostab talle antud ülesandeid. Vastutegevus on tähistatud kollase lindiga, öisel ajal põlevad vastutegevuse masinatel ohutuled. Kontakti korral vastutegevusega loetakse patrull  või selle liige tabatuks, kui vastutegevuse isikkoosseisu arv ületab või on võrdne patrulli omaga ning nende omavaheline distants on vähem kui 25 meetrit. Patrullide omavaheline koostöö „isikkoosseisu kasvatamiseks“ ei ole lubatud ja sellisel juhul loetakse kõik asjaosalised tabatuks. Patrulli või patrulliliikme tabamise korral vastutegevuse poolt või muul viisil elu kaotamise korral määratakse patrullile lisavahendid, mis tuleb endaga kaasa võtta kuni patrulli lõpuni. Lisavahendite lõhkumise või kaotamise korral määratakse patrullile täiendavad karistuspunktid.

Katkestamine
Katkestada on lubatud ainult kontrollpunktis, välja arvatud vältimatu abi vajadusel.
Katkestada sooviv patrull peab võtma ühendust võistluse korraldajaga, kes tagab transpordi võistlustrassilt ära. Kontakttelefoni number antakse võistkonnale mandaadis.
Patrullist võib katkestada üks liige alates teise liikme katkestamisel loetakse kogu patrull katkestanuks.

Protestid
Kui patrullil tekkib vaidlust tekitav küsimus, siis esitab ta selle rajal punkti- või rajakohtunikule otsustamiseks, mis aga ei tohi segada järgnevate võistkondade sooritust. Protest peab sisaldama sündmuse sisu, koht, aeg ja võimalusel tunnistajad. Juhul, kui protesti lahendamine ei kuulu punktikohtuniku pädevusse edastab punktikohtunik selle koheselt või mitte hiljem kui 30 min peale patrulli lõppu peakohtunikule. Protestid ja küsimused lahendab ja teeb otsuse kontrollpunkti osas punktikohtunik kogu patrulli osas peakohtunik.

Looduskaitse ja keskkonnasääst

Maastikul liikudes:
ei tohi maha jätta märke oma tegevusest;
ei tohi häirida oma tegevusega kohalikke elanikke;
ei tohi kahjustada põllukultuure ja loodust;
ei tohi teha tuld (va toiduvalmistamine priimusega, tagades tuleohutuse):

Autasustamine
Autasustamine toimub peale kõigi võistkondade finišeerimist Lihula linnusemäe kõlakojas. Autasustatakse kolme esimest võistkonda. Võistkonna tulemus, kes lahkub võistluselt ilma peakohtunikuga kooskõlastamata, kuulub tühistamisele.

 Tagala
Majutus
Võistkondadele majutust ei tagata.

Toitlustus
Peale patrulli läbimist on kõigile osalejatele tagatud toitlustus korraldaja poolt. Patrulli käigus on tagatud vee täiendus ca iga 8h järel.

Meditsiiniteenistus
Meditsiiniline evakuatsioon tagatakse korraldajate poolt. Kannatanust või katkestajast teavitada koheselt võistluse peakohtunikku, kes saadab välja evakuatsioonimeeskonna ning vajadusel kaasab kiirabi. Peakohtuniku kontakt väljastatakse võistkonnale mandaadis.

Varustus
Patrullijärgseks tegevuseks on soovitav kaasa võtte varuvorm ja jalatsid või tsiviilriided ning hügieenitarbed. Pesemisvõimaluse tagab läbiviija finiši lähipiirkonnas.

Korraldaja võib teha käesolevas juhendis muudatusi, teavitades sellest koheselt kõiki registreerunud võistkondi.