Teksti suurus:
A A A

Austatud Lääne malev!

18.12.2020
mjr A.Välli maleva lipu vastuvõtmisel 7.08.20202020. aasta on olnud malevale ja kogu organisatsioonile tavapärasest erinev – kevadel ja sügisel panid meid proovile koroona-viirusega seotud piirangud ning koos politsei- ja piirivalveameti  töötajatega  osalemine  kriisi  lahendamises.  Lõppeval aastal viis  kaitseliit  läbi  liikmeskonna auditi, tehes sügiseks sellest esmased kokkuvõtted. Mida õppisime koostööst politsei- ja piirivalveametiga ning kuidas muutis audit meie riigikaitselist valmisolekut ja tahet? Kas väärtustame piisavalt vabatahtlikke juhte ja liikmeskonda teadlikult võetud vastutuse eest oma riigi kaitses osalemises
  Kevadel üle maailma levinud koroonaviiruse põhjustatud kriis sundis ka Lääne malevat oma tänavusi plaane muutma. Ühe näitena paljudest lükati edasi plaaniline ringkonnaülene õppekogunemine.
  Kriisi ajal toetasime politsei- ja piirivalveametit sadamaid kontrollides. Naiskodukaitse oli abiks terviseametil. Ühtepidi seadis kriis maleva tegevustele palju piiranguid, kuid samas õppisime ja valmistusime tegema koostööd  ja  kaasamist sisejulgeoleku ülesannete täitmiseks. See pani meie vabatahtliku organisatsiooni proovile – kuidas ja kui kaua on võimalik vabatahtlikke kasutada ning millist ettevalmistust peaksime omama.
   Teise olulise tegevusena organisatsiooni jaoks viidi kaitseliidus läbi liikmeskonna audit. Selle eesmärk oli võtta ühendust iga liikmega, et küsida, kuidas ta soovib organisatsiooni tegevusse panustada. Küsitluse peamine eesmärk oli selgitada välja, kes on nõus olema kombatant (võitleja maakaitsestruktuuris, kaitseväekohuslane  ja need, kes on andnud nõusoleku nimetamiseks sõjaaja ametikohale) ning kes soovib jätkata panustamist mittekombatandina (toetus struktuuri liige). Küsitluse käigus selgitati veel kord kaitseliidus läbi viidavaid muudatusi ja organisatsiooni tegevustes osalemise võimalusi.
  Auditi käigus vesteldi ka liikmetega, kes on olnud kaua organisatsiooni aktiivsest tegevusest eemal. Suur osa neist oli valmis taas tegevustest osa võtma, samas oli palju ka neid, kes olid oma teada juba ammu palunud end  välja arvata, kuid olid jätkuvalt nimekirjas. Auditi  korraldusliku poole pealt tuleb tõdeda, et jagatud info jõudis liikmeteni kohati piiratult ja mõnel juhul ka ainult e-kirja teel, täiendavate selgitusteta. Küsitluse läbiviijad tegid oma tööd rohkemal või vähemal määral süvenedes ning see mõjutas ka auditi lõpptulemust.
  Meie ühine eesmärk on leida vabatahtlikes üles nende tahe ja soov panustada riigikaitsesse kaitseliidu kaudu. Kaitseliidul, nagu paljudel suurtel organisatsioonidel, on ka omad nõrgad kohad ning leidub ka neid liikmeid, kes on organisatsiooni  toimimises aja jooksul pettunud. See pettumus võib olla põhjustatud ka palgaliste töötajate otsustest, mis ei ole liikmete meelest alati kõige õigemad.
  Kui vabatahtlik soovib organisatsioonist lahkuda, on see tema otsus ja seda ei saa talle pahaks panna. Samas peab organisatsioon edasi liikuma ja paremaks muutuma. Kaitseliidu ülem on loonud selleks võimalused territoriaalüksustesse kuulumise  kaudu. Territoriaalüksus annab võimaluse vabatahtlikul endal öelda, milliste tegevustega on ta valmis kodukoha üksusesse kuuludes panustama. Kaitseliidus  leiab  iga  inimene  oma  oskustele vastava rolli ja rakenduse.
  Teen sügava kummarduse kõikide kaitseliidu liikmete ja eriti  vabatahtlike juhtide ees, kes on teadlikult võtnud endale kohustuse ja vastutuse oma allüksuste liikmete ees. Vabatahtlikud juhid on võtnud kohustuse teha aeg-ajalt ka tänamatut tööd, lunides liikmeid osalema väljaõppes ja üritustel. Need, kes ei ole kindlad, kas nad ikka soovivad leida aega koos kamraadidega välja tulla, annavad pealikele palju lisatööd. Väärtustame oma vabatahtlikke juhte ja nende toetavaid peresid panustatud aja eest – andes endast vähemalt teada ja leides koos  juhiga sobiva aja väljaõppes osalemiseks. Kas alati on mitteosalemisel ja vastamisel, et ei saa või ei taha, ikka  põhjus? Kaitseliit on täpselt nii tõsiselt võetav, kui on selle liikmed.
  Noored on maleva tulevik ja koos naiskodukaitse Lääne ringkonnaga on maleva roll toetada noorte kotkaste ja kodutütarde tegevust. Koos saame noortele näidata, millised on võimalused jätkata vabatahtlikku tegevust kas naiskodukaitse või kaitseliidu üksustes. Tähtis on anda noortele  võimalus  juba  omandatud teadmisi ise edasi õpetada. Selleks on hea võimalus korraldada koos lapsevanematega laagreid, kus lapsed viivad vanematele läbi töötube. Selle kaudu on vanemad teadlikumad oma laste tegemisest Lääne malevas ja loome suurema usalduse enda vastu. Vabatahtlikele noortejuhtidele on oluliseks abiks igasugune lapsevanemate toetus, alates kasvõi usaldusest.
  Lääne maleval on välja kujunenud pikaajalised traditsioonid, mis aitavad säilitada isamaalisi väärtusi. Septembris tähistati Läänemaal Puise rannal 76 aasta möödumist suurpõgenemisest. Samal kuul esitles ajaloolane Mati Mandel uut raamatut „Sõjaeelne Kaitseliidu hiilgeaeg ja häving Läänemaal”. Lääne  maleva  kaitseliitlased  koos  isamaaliste organisatsioonidega tähistavad aasta jooksul mitmeid mälestusüritusi – tähistame neid päevi selleks, et mäletaksime veel kaua oma eelkäijaid, kes andsid elu selle vabaduse ja iseseisvuse eest, milles täna elame. Lääne maleva liikmetena  peame  olema  tugevad  ja  järjekindlad, et hoida seda, mis meil on. See, et me oleme  vabad, ei ole iseenesestmõistetav, vaid selle nimel tuleb pingutada.
  Kokkuvõtteks – vaid koos sinuga maleva arengusse panustades liigume otsustavalt edasi, ükskõik, kui raske see ka ei tundu. Oleme teinud aasta jooksul palju toredat ja vastutusrikast. Oleme malevana tõestanud partneritele  ja  riigile, et oleme tõsiselt võetavad ja kriisiolukorras olemas. Malevapealikud tulevad ja lähevad, aga allüksused jäävad – mida paremini on korraldatud  sisemised  tegevused,  seda  lihtsam  on  eri  olukordadega  hakkama  saada. Liikmete aktiivsuse tõstmisega on vaja veel palju tööd teha ning soovin meile selleks palju jõudu ja kannatust.
  Kutsun vabatahtlikke leidma endas soovi ja tahet võtta teadlik vastutus ja kohustus, kuuludes kaitseliidu organisatsiooni. Kui malevkonna  või  üksikkompanii pealik või jaoskonna esinaine pole sinuga juba pikka aega ühendust võtnud, siis kindlasti ei väldi ta sind tahtlikult. Ka tema on vabatahtlik koos oma isikliku elu rõõmude ja muredega. Leia tema kontaktandmed ja helista ise või leia muu võimalus temaga ühendust võtta. Leidke üheskoos sulle sobiv võimalus panustamiseks.

Andres VÄLLI
Kaitseliidu Lääne maleva pealik

(ajalehest „Lääne Malevlane“, 17. detsember 2020)