Teksti suurus:
A A A

Läänemaa aastaraamat 2016 - Kaitseliidu Lääne malev

31.08.2017
Kaitseliit (KL) on Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ja sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille ülesandeks on vabale tahtele ja omaalgatusele toetudes suurendada rahva valmisolekut kaitsta Eesti iseseisvust ja põhiseaduslikku korda. Lääne malev hõlmab Lääne– ja Hiiumaa haldusterritooriumi, ning sinna kuulub üle 1500 vabatahtliku liikme kõikidelt elualadelt. Lääne maleva koosseisu kuuluvad maleva staap, kolm malevkonda – Haapsalu malevkond, Hiiumaa malevkond ja Risti malevkond ning Lihula üksikkompanii. Maleva tegevust juhivad malevapealik ja maleva juhatus ning revisjonikomisjon.
 
Maleva vastutuspiirkonnas tegutsevad ka Naiskodukaitse (NKK) ringkond, Noorte Kotkaste malev ja Kodutütarde ringkond, kellega malev teeb koostööd ning tagab administratiiv– ja tagalatoetuse.
Maleva allüksuste vastutuspiirkonnad on:
• Haapsalu malevkond – Haapsalu linn, Ridala ja Vormsi vallad;
• Hiiumaa malevkond – kogu maakond;
• Risti malevkond – Lääne–Nigula, Martna, Kullamaa, Nõva ja Noarootsi vallad;
• Lihula üksikkompanii – Lihula ja Hanila vallad.
Lisaks eelpool mainitule on maleva peamisteks ülesanneteks tagada oma vastutuspiirkonnas valmisolek reageerimiseks erinevatele kriisidele, anda tegevliikmetele sõjaväelist väljaõpet, anda liikmetele koolitust ja muud väljaõpet, osaleda maakonnas toimuvate sõjaväeliste ja riigikaitse teemaliste väljaõppeürituste korraldamisel ning teha koostööd maakonnas paiknevate riigiasutuste, komisjonide, haiglate, kohalike omavalitsuste asutuste ja vabatahtlike organisatsioonidega, toetada riigikaitsealast teavitus– ja haridustegevust maakonnas ning riigikaitseõpetuse korraldamist maakonna koolides, teha koostööd kohalike asutuste ja elanikega, suurendamaks elanike turvatunnet.
 
Maleva liikmeskonna suuruseks on 7. aprilli 2017 seisuga:
Kaitseliidu Lääne malev – 1041
Naiskodukaitse Lääne ringkond – 196
Läänemaa Kodutütred – 210
Läänemaa Noored Kotkad – 224.
Oma ülesannete täitmiseks korraldas malev 2016. aastal kokku üle viiekümne väljaõppe ja muu ürituse.
Neist märkimisväärsemad olid:
• Sõduri baaskursus uutele KL liikmetele. Kursus kestis seitse nädalat ja lõppes nädalase väliharjutusega. Sõdurioskuste kursuse lõpetas edukalt 20 kaitseliitlast, kes omandasid teadmisi ning oskusi, mis on vajalikud lahinguväljal edukaks hakkamasaamiseks. Kursuslased said muuhulgas relva– ja laskeväljaõpet, omandasid välioskusi, topograafiat, meditsiini ning taktikat.
• Fotonäitus „Lääne malev ajas ja pildis, EV 98“ Oru koolis. Fotonäitus sündis Naiskodukaitse Lääne ringkonna liikme Anne Kulli ettepanekul. Fotonäitusel oli väljas Lääne maleva teavituspealiku, nooremveebel Heiki Magnuse erakogust 98 fotot, mis kajastasid KL Lääne maleva taasloomist (1992–1998). Näituse avamisele aitasid kaasa NKK Lääne ringkond, Oru raamatukogu ja Oru kool, näitus avati EV98 kontsertaktusel.
• Vatla muinaslinna mälestuskivi avamine. Mälestuskivi avamisele eelnes tubli talgupäev, mille korraldas KL Lääne malev. Ala puhastati võsast ja kulust. Mälestuskivile on paigaldatud Eesti kaart muinaslinnade asukohtadega. Muinaslinna mälestuskivi pühitses Maavalla koja liige ja taasasutatud Kaitseliidu esimene ülem Kalle Eller. Avatseremoonia muusika oli ajakohane – Cyrillus Kreegi nim Haapsalu muusikakooli pärimusmuusika eriala õpilased pakkusid meeleoluka elamuse. Muinasaja öösööki pakkus MTÜ Estlander.
• Lastekaitepäevale pühendatud päev Haapsalu põhikoolis. Haapsalu põhikooli kutsel ja KL Lääne maleva ning NKK Lääne ringkonna liikmete toel toimus tegus ja mitmekesine päev Haapsalus. Päeva alustati näituste „Haapsalu Vabadussõja mälestussammas vanadel fotodel“ ja „Lääne malev ajas ja pildis, EV 98“ avamisega. Ürituse avasõnad ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. KL ja NKK tutvustasid varustust, relvastust, tehnikat, olid mitmed õpitoad ja oma tegemisi tutvustas meditsiiniteenistus.
• Patrullvõistlus Valge Laev 2016 toimus 20. korda. Juubeli puhul valiti ajalooline võistlustrass – stardiga Keedikast lõpppunkti Tuksi, mille pikkuseks kujunes linnulennult 35 km. Võistlus seisnes kontrollpunktide läbimises, kus tuli
lahendada erinevaid ülesandeid. Võistlusel osales 48 neljaliikmelist võistkonda. Patrullretke tegi eriliseks see, et juubeliüritusest said osa võtta ka tsiviilisikud, st inimesed väljastpoolt Kaitseliitu. Võistluse võitis Tallinna maleva Põhja kompanii võistkond. Parim Lääne maleva võistkond oli LIHULA 1, koosseisus vanemveebel Andres Antsi, veebel Andrus Aruots, nooremveebel Marko Reisel ja kapral Marko Kanter.
• Patrullvõistlus Tihu Kevad toimus 28. mail Hiiumaal Hellamaa ja Kärdla vahelisel maastikul. Start anti Hellamaa Perekeskuse eest kell 9.00. Rajale läks 11 neljaliikmelist võistkonda. Raja pikkus oli linnulennult 25 km. Erinevaid kontrollpunkte, kus tuli lahendada või sooritada erinevaid ülesandeid (meeskonnatöö, küsimused, meditsiin, kada, õhupüssi laskmine, takistusrada, suusad, veetakistuse ületamine) oli rajal kaheksa. Patrullvõistluse parimad olid:
I koht: raja läbimise aeg 5h 56min – Toomas Mast, Siim Romanov, Mihkel Tammeveski, Ülle Paasoja.
II koht: raja läbimise aeg 7h 23min – Hannes Aasma, Kädu Aasma, Helle–Triin Nisumaa, Martin Kõmmus.
III koht: raja läbimise aeg 7h 53min – Eliise Keskküla, Siiri Talts, Helena Maripuu, Marta Eller.
• Õppus Läänetorm toimus paralleelselt kaitseväe õppusega Kevadtorm ja selle eesmärgiks oli suurendada allüksuste ülemate enesekindlust ning taset sedavõrd, et nad suudavad oma allüksustes korraldada samasuguse väljaõppe. Õppuse käigus harjutati üksuste tegutsemist erinevates lahinguliikides ja kinnistati erialaväljaõppe käigus omandatut.
• Võidupüha, maakaitsepäeva tähistamine Haapsalus ja Lihulas. Maakaitsepäev 2016 algas piduliku tseremooniaga Lihula Vabadussõja mälestussamba juures. Kontsertjumalateenistusel Lihula kirikus õnnistati KL Lääne maleva pidulik riigilipp ja KL Lääne maleva Lihula üksikkompanii taastatud ajalooline lipp. Lihula mõisa juures näitas Lääne malev oma tehnikat, relvastust ja varustust, ning kogukonnale tutvustati Lihula mõisas korda tehtud ruume ja tulevikuplaane. Võidutule saabumisel Võrust algas Võidutule üleandmine valdadele. Võidutule tõid maakondadesse kodutütar Liivia Lints ja noorkotkas Martten Tiitsma. Maakaitsepäev Lihulas lõppes noortele annetatud tamme istutamisega Lihula Vabadussõja mälestussamba parki, kus kasvab ka mälestussamba avamisel 1935. aastal kindral Johan Laidoneri istutatud tamm. Hiiumaale istutasid Vabariigi Presidendi annetatud tammed kodutütar Merje Reismaa ning noorkotkas Mart Pärtel.
• Ajaloopäev Kullamaal, Vabadussõja mälestussamba avamise 90. aastapäeva tähistamine. Ürituse raames toimus ajalookonverents, Lääne malev näitas oma varustust ja Naiskodukaitse Risti jaoskond pakkus sõdurisuppi. Ajaloopäev algas Kullamaa Vabadussõja mälestussamba juures, mälestusteenistus toimus Kullamaa kirikus ja muusikat tegi KL Pärnumaa maleva orkester. Ajaloopäeva raames avati kindralmajor Jaan Kruusi mälestuskivi, mis valmis kodanikualgatuse korras annetuste toel.
• Lahinglaskmine Kaitseväe keskpolügoonil. Oktoobri lõpus harjutati tuleülesannete täitmist erinevate relvaliikide koostöös ja toimusid öised laskmised, mis olid nii läbiviijatele kui osalejatele väga suureks väljakutseks.
• Õppus Orkaan 11 Lõuna–Läänemaal. Orkaan oli 2016. aasta suurim väljaõppeüritus. Õppuse teravik oli suunatud sisekaitseliste ülesannete täitmisele ning koostööle politseinike ning päästjatega. Terve nädalavahetuse tuli umbes tuhandel osalejal lahendada väga erineva iseloomuga ülesandeid, millele tavapärase sõjalise väljaõppe käigus nii suurt tähelepanu ei pöörata. Maleva staap sai väärt kogemuse, kuidas kriisi korral tõhusamalt ja operatiivsemalt saavutada ühiseid eesmärke külg külje kõrval teiste jõustruktuuridega, kelle protseduurid ja taktika erinevad Kaitseliidu tavapärasest rutiinist.
• Talvepäev Kaitseliiduga Kiltsis. Tegemist oli vahepeal unustusse jäänud traditsiooniga, mis sel aastal taaselustati. Vaatamata suhteliselt nirule ilmale oli laskevõistlusel osalejaid palju ja kõigile kohale tulnuile jätkus uudistamist ning tegemist. Järgnevalt laskevõistluse parimad tulemused.
AK–4 võistkondlikus arvestuses
I koht: Tanel Palmroos, Margus Tänna, Janek Hiiemäe, Taavi Vaher (kokku 171p)
II koht: Rene Saumets, Jaan Stoletov, Aivar Kaus, Erki Männi (kokku 169p)
III koht: Andres Kruusma, Kaido Kruusamäe, Erke Alar Toomingas, Eerik Salf (kokku 165p)
Sportpüstol (naised)
I koht Kätlin Poopuu (70p)
II koht Ege Vaga (64p)
III koht Anne Kull (62p)
Õhupüss
Noorem vanuseklass (kuni 10 a):
I koht Lisandra Hlonin
II koht Henri Lõppe
III koht Brandon Leesment
Vanem vanuseklass:
I koht Peeter Kaus
II koht Magnus Epkin
III koht Loora–Lisandra Ender

Kindlasti tasub veel ära märkimist, et Kaitseliidu Lääne malev sai 2016. aastal värskendust uute ohvitseride näol. Augustist määrati teenistusse malevapealik kolonelleitnant Rasmus Lippur, staabiülem major Jüri Bachman ja kompaniiülem kapten Jüri Tõnisma.
Aastaks 2017 on kavandatud intensiivne ja nõudlik läbi aasta kestev väljaõppekava, et kaitseliitlastel oleks võimalus enda taset veelgi tõsta, seda nii väiksemate kui suuremate üksuste taktikaliste harjutuste ja õppuste läbi. Pea igal nädalavahetusel toimub mõni õppus või harjutus, lisaks veel ka tseremoniaalsed üritused. 2017. aastal saab end proovile panna traditsioonilistel sõjalis–sportlikel võistlustel Valge Laev ja Tihu Kevad, lihvida oma oskusi lahinglaskmistel ning olla osaks suurõppusest Orkaan 12 Saaremaal. Vastsetele ja tulevastele kaitseliitlastele korraldatakse ka sel aastal sõduri baasoskuste kursus, mille käigus vormitakse värsketest liikmetest sõdurid.

Kaitseliitlasi kohtab nii Vabariigi aastapäeva kui Võidupüha tähistamisel, maakaitsepäeval Haapsalus, Eesti Vabariik 100 pidustuste raames, samuti mitmel erineval suuremal ning väiksemal üritusel üle Hiiu– ja Läänemaa.

Rasmus Lippur
Malevapealik